1. Begrippen
1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Vositivity gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van Vositivity, www.vositivity.nl.
1.2 Deelnemer: degene die een Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privéles of Yogavakantie volgt c.q. wenst te volgen bij Vositivity.
1.3 Boeking: een aanmelding voor door Vositivity georganiseerde Workshops, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privélessen of Yogavakanties wordt een definitieve boeking zodra de deelnemer het aanbod van Vositivity, hetzij via email, hetzij telefonisch of via whatsapp aanvaardt.
1.4 Aanbetaling: bij een boeking van een yogavakantie langer dan 60 dagen van te voren, betaalt de deelnemer een aanbetaling van 30%, welke als aanbetaling voor deelname geldt.
1.5 Vositivity is gevestigd te Amsterdam aan de Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer KVK 34307000 en BTW nummer NL001419085B07.
1.6 Prijs: de totale prijs van de Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privéles of Yogavakantie, inclusief de Aanbetaling.
1.7 Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privéles of Yogavakantie: een door Vositivity georganiseerde Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privéles of Yogavakantie.
1.8 Website: de website van Vositivity: www.vositivity.nl

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Workshops, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privélessen of Yogavakanties. Op het moment van een boekingsaanvraag voor een Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privéles of Yogavakantie gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden en de betaling van het voor de betreffende Retreat, Vakantie Cursus en Workshop verschuldigde aanbetaling.
2.2 Vositivity kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de Website.

3. Deelname Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privéles of Yogavakantie en inschrijfgeld
3.1 Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privéles of Yogavakantie nadat deze zich vooraf bij Vositivity heeft ingeschreven en de prijs heeft betaald. Inschrijving kan per e-mail aan info [at] vositivity.nl of telefonisch/whatsapp: 06-52 47 82 47. De betaling dient voldaan te worden op rekeningnummer NL16RABO0322884152 t.n.v. Vositivity. Een plaats in de Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privéles of Yogavakantie is gegarandeerd nadat Vositivity de betaling van de Prijs c.q. de Aanbetaling heeft ontvangen en bevestigd naar de Deelnemer. Er kan eventueel een kort telefonisch intake gesprek plaatsvinden of verzocht worden om een vragenlijst in te vullen.
3.2 Voor sommige Workshops, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privélessen of Yogavakanties geldt een zogeheten vroegboekkorting. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

4. Betaling
4.1 Voor deelname aan een Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privéles of Yogavakantie moet voorafgaand aan de te volgen activiteit betaald worden. Betaling kan worden gedaan via een directe bankoverschrijving op de bankrekening van Vositivity.
4.2 Bij deelname aan een Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privéles of Yogavakantie dient de (Aan)betaling uiterlijk 7 dagen na boekingsbevestiging te worden voldaan. De aanbetaling bij de Yogavakanties bedraag 30%. Het resterende bedrag (70%) dient uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de geplande Yogavakantie te zijn voldaan.
4.3 Bij boekingen minder dan 60 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande (binnen 48 uur) betaald te worden.
4.4 Bij niet tijdige betaling heeft Vositivity het recht de reservering te laten vervallen.

5. Annulering deelname Yogavakantie / Annulering Yogavakantie
5.1 Annulering van deelname aan de geplande Yogavakantie kan per e-mail aan info [at] vositivity.nl of telefonisch/whatsapp: 06-52 47 82 47.
5.2 Bij annulering tot 25 weken voor de datum van aanvang reis, zal de helft van de aanbetaling teruggestort worden. Bij annulering tussen 25 en 16 weken voor de datum van aanvang, is 50% van het volledig bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 16 weken is 75% van het volledig bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang is het volledig bedrag verschuldigd. Dit risico kan afgedekt worden door een annuleringsverzekering af te sluiten.
5.5 Je kunt je deelname wel kosteloos overdragen op iemand anders, mits deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen voorwaarden. Neem in dat geval contact op met Ester. Het is mogelijk om bij onverhoopte verhindering van deelname aan een volgend programma deel te nemen, mits daar plek is. Dit kan alleen in en na overleg met Ester en op de volgende voorwaarden:
a. dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen waarin staat dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door Vositivity verstrekte informatie en de algemene voorwaarden;
b. De hoofdboeker en reiziger en ook de voor de reiziger in de plaats gestelde persoon, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk tegenover Vositivity, voor betaling van de, op het moment van de in-de-plaatsstelling, openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.
5.6 Deelname aan het programma tijdens Yogavakantie geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde Prijs en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
5.7 Vositivity behoudt zich het recht voor de Yogavakantie te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen, bij een ernstige ziekte of indien reizen niet mogelijk blijkt in verband met een pandemie, zoals op dit moment Covid-19.

6. Annulering deelname Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga- of Privéles
6.1 Tot 14 dagen voor de geplande datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info [at] vositivity.nl of telefonisch/whatsapp: 06-52 47 82 47.
6.2 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 14 dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
6.3 Vositivity behoudt zich het recht voor om de Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga- of Privéles te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In dat geval wordt de door de Deelnemers de reeds (gedeeltelijk) betaalde Prijs terugbetaald.

Covid-19
Zo lang we te maken hebben met Covid-19, geldt tevens het volgende, voor alle activiteiten van Vositivity:
Vositivity houdt zich aan de aanbevolen adviezen vanuit de overheid die op het moment van een activiteit in Nederland gelden, en aan de geldende regels in de landen waar we naartoe reizen. Voor het buitenland zul je je bijvoorbeeld moeten testen en/of je vaccinatiebewijs laten zien. Mocht je pech hebben dat je positief test voor vertrek naar het buitenland dan kan je helaas niet mee. Graag denkt Vositivity in dat geval met je mee om tot een passende oplossing te komen.

7. Programma Workshop, Groepsles of Yogavakantie en locatie
7.1 Het programma van de Workshop, Groepsles of Yogavakantie kun je vinden op de website. Vositivity behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail, telefoon of whatsapp.
7.2 De locatie waar de Workshop, Groepsles of Yogavakantie plaatsvindt kun je terug vinden op de website. Vositivity behoudt zich het recht voor de locatie ten allen tijden te kunnen wijzigen mocht dit noodzakelijk zijn. Mocht dit het geval zijn dan zal de Workshop, Groepsles of Yogavakantie in een soortgelijke locatie met vergelijkbare voorzieningen plaatsvinden. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail, telefoon of whatsapp.

8. Eigen risico & Aansprakelijkheid
8.1 Deelnemen aan het programma gebeurt op eigen risico. Vositivity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, schade en/of verlies van eigendommen verband houdende met het volgen van Workshops, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privélessen of Yogavakanties bij Vositivity
8.2 Vositivity werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privéles of Yogavakantie bij Vositivity, aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure.
Vositivity biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
– Bij blessures of ander lichamelijk letsel of zwangerschap is het raadzaam om eerst met een huisarts of behandelend specialist te overleggen of je yoga kunt gaan beoefenen.
– Indien je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak of bij zwangerschap, laat dit dan altijd aan de betreffende yogadocent weten voordat je aan de Workshop, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privéles of Yogavakantie begint.
– Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.
– Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
– Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
– Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
8.3 Voor transfers gelden de vervoersvoorwaarden van de uitvoerende transfer-organisatie. In geval van calamiteiten is de organisatie die de transfer uitvoert aansprakelijk. Vositivity huurt de transfer-organisatie in, maar is niet aansprakelijk voor de uitvoer van de transfer.
8.4 Gedurende de yogavakantie kan het voorkomen dat je naar bepaalde activiteiten of yogaplekken met iemand meerijdt. Dit is voor eigen risico.
8.4 Ernstige vertragingen of uitvallende vluchten door bv natuurrampen zijn voor eigen risico. Je dient hier zelf een passende reisverzekering voor af te sluiten.

9. Medische disclaimers
9.1 De yoga- & meditatiesessies, trainingen zoals die worden aangeboden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijk en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerde arts.
9.2 Meldt voorafgaand aan de les altijd aan de docent of je lichamelijke klachten hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus. Deelname geschiedt altijd op eigen risico.
9.3 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Vositivity voor elke blessure en welke schade dan ook die je zou kunnen oplopen en die in verband kunnen gebracht worden met deelname aan de Workshops, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privélessen of Yogavakanties.

10. Gezondheidsverklaring
10.1 Bij de aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van de reis dienen per omgaande aan Vositivity te worden gemeld.
10.2 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.
10.3 Vositivity kan na aanvraag van de boeking een vragenformulier toesturen of een kort telefonisch intake gesprek verzoeken. Hierin zal ook gevraagd worden naar eventuele lichamelijke en/of psychische klachten. Op basis van deze informatie kan Vositivity besluiten om deelnemers met zware lichamelijke en/of psychische klachten uit te sluiten van de Workshops, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privélessen of Yogavakanties. De yogasessies zoals die worden aangeboden tijdens de Workshops, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privélessen of Yogavakanties zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie.

11. Persoonsgegevens
11.1 Vositivity verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar klantenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de aanmeldingen. Vositivity gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
11.2 Vositivity gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemer op de hoogte te brengen van activiteiten van Vositivity en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het programma. Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Vositivity , kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info [at] vositivity.nl. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle informatie, diensten en producten van Vositivity Yoga gebruik kan worden gemaakt.
11.3 Vositivity geeft de persoonsgegevens van de Deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
11.4 Er kunnen foto’s gemaakt worden van de yoga voor eventueel gebruik bij commerciële doeleinden. Er wordt vooraf gevraagd of je hier bezwaar tegen hebt. Is dit het geval, geef dit onmiddellijk aan bij de fotograaf en er wordt rekening mee gehouden. Mocht de fotograaf om de één of andere reden geen toestemming gevraagd hebben, dan is het jouw eigen verantwoordelijkheid dit bij hem of bij Vositivity aan te geven. Alleen op deze manier kan Vositivity voorkomen dat foto’s gepubliceerd worden.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
12.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Klachten dienen binnen 30 dagen na plaatsvinden van de Workshops, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privélessen of Yogavakanties schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Vositivity. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
12.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, de Workshops, Groeps-, Bedrijfsyoga-, Privélessen of Yogavakanties bij Vositivity zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator.

13. Gedrag Deelnemer
13.1 Vositivity verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en de organisatie gedragen. Bij misdragingen (drugs en overmatig drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma.

14. Schade
14.1 Eventuele schade zal op op de veroorzaker worden verhaald.

Vragen?
Heb je vragen over de Algemene Voorwaarden van Vositivity?
Neem dan contact met mij op.